5+ во наставата од I до V одделение

Почитувани наставници,

Темите во епизодите од 5+ Фамилија, се однесуваат на дел од темите кои со децата имате задача да ги обработите на часовите во одделенската настава. Целта на овој вебинар е да ви помогне вам, наставниците или едукаторите, да им ги пренесете и објасните на децата темите како социјализација, девијација, толеранција, соработка и сл. преку обработка на неколку од епизодите од серијата 5+ Фамилија. На вториот вебинар детално се обработени неколку епизоди од 5+ Фамилија во формат на наставни листови. Continue reading “5+ во наставата од I до V одделение”