5+ во наставата од I до V одделение

Почитувани наставници,

Темите во епизодите од 5+ Фамилија, се однесуваат на дел од темите кои со децата имате задача да ги обработите на часовите во одделенската настава. Целта на овој вебинар е да ви помогне вам, наставниците или едукаторите, да им ги пренесете и објасните на децата темите како социјализација, девијација, толеранција, соработка и сл. преку обработка на неколку од епизодите од серијата 5+ Фамилија. На вториот вебинар детално се обработени неколку епизоди од 5+ Фамилија во формат на наставни листови.

Вебинар #1

Вебинар #2

Наставни подготовки:    

Машки и женски работи 1, 2, 3 (техника Техника Прозорец)

Машки и женски работи 4,5  (техника Техника Прозорец)

Необично хоби 1, 2, 3

Необично хоби 4,5 (техника Венов дијаграм)

Роденден на детективот 1,2,3

Роденден на детективот 4,5 (техника Индивидуална Бура на идеи)

Телефон 1,2,3 (техника Мисловна мапа – Другарство)

Телефон 4,5 (техника Мисловна мапа – Солидарност, Мислвна мапа – Другарство ,Мисловна мапа – Семејство )

 

Со стил 1, 2, 3

Со стил 4, 5

Техники:

Мисловна мапа – Солидарност

Мислвна мапа – Другарство

Мисловна мапа – Семејство

Призма – ДРУГАРСТВО

Призма – ЕДНАКВОСТ

Призма – ТОЛЕРАНЦИЈА

Прозорец